در اداره برق استان گلستان چه می گذرد؟+عکس

درحاشیه انتخاب مدیریت برق شرق گرگان،بعداز برکناری مهندس اتحاد درحالیکه افرادی توانمند وجوان در اداره وجود دارند ولی به یکباره معرفی آقای یوسف شاطری به عنوان مدیریت اداره شرق گرگان باعث چالشی شد که سوال برانگیز است؟؟

درحاشیه انتخاب مدیریت برق شرق گرگان،بعداز برکناری مهندس اتحاد درحالیکه افرادی توانمند وجوان در اداره وجود دارند ولی به یکباره معرفی آقای یوسف شاطری به عنوان مدیریت اداره شرق گرگان باعث چالشی شد که سوال برانگیز است؟
-فردیکه مدرک تحصیلی اش مهندسی عمران است درحالیکه حداقل باید دارای مدرک لیسانس وفوق لیسانس در رشته مهندسی برق باشداما ایشان بیشترین بخت را به دلیل حمایتهای پشت پرده در اداره برق استان داشته است و به مدت۱۱سال مدیریت برق غرب گرگان را برعهده داشته است درحالیکه یک فردحداکثر دو دوره میتواند جایی مدیر باشد.
-ایشان۳۵سال سابقه کاری داردآیا شایسته است فردیکه ازسن بازنشستگی اش۵سال گذشته است هنوز درسمت وپستهای جدید وکلیدی قراربگیرد؟چه دستهایی پشت پرده است؟
-مگرنه این است که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید جوان باتجربه و متخصص در ادارات مسئولیتها را برعهده بگیرند ولی چه طور می شود که مدیریت برق استان هنوز به دنبال مدیران بازنشسته وسن وسال دار می باشد!
-سوال این است که حراست اداره برق گلستان چرا نقش نظارتی خود را پررنگ تر نمی کندوچرا مهندس نصیری مدیرعامل برق استان خروجی خوبی را با انتخاب آقای شاطری در مدیریت شرق گرگان نداشته است.
-سوابق آقای شاطری را اینطور میتوان گفت برادر ایشان مسعودشاطری مدیرعامل شرکت پیمانکاری رعدگامان گلستان می باشدکه برابر اخبارواصله تا مرحله قطعی جلوگیری از فعالیتهای حوزه برق پیش رفته است.
-ارتباط تنگاتنگ مسعود شاطری و یوسف شاطری با شخصی به نام غلامحسین جافر که مدیرعامل اتحادیه مرغداران بوده و پسرایشان که فعالیتهای اقتصادی نامتعارف دارد به گونه ای که حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخته است.
-همچنین درخواست یوسف شاطری به محض دریافت ابلاغ تصدی سرپرست موقت شرق گرگان وبا عنایت به مواردی که در بالاگفته شد وارتباطی که مسعود شاطری وغلامحسین جافر داردکه به سوابق خدمتی آقایان در شرکت توزیع بر می گردد.
-تصویر ارسالی حضور آقایان وملاقاتهای مکرر ایشان با مدیر حراست ومعاون منابع انسانی شرکت،گمانه زنی های خبر قبلی تقویت می گردد؟آیاجای پیگیری نهادهای نظارتی وامنیتی در مورد این قضیه وجود ندارد؟
-آیا دغدغه نهادهای مردمی بی جهت و بی پاسخ می ماند؟
-حتما نیازاست که مدیرحراست شرکت توزیع نیروی برق گلستان توضیح دهد که چرا از فردیکه حتی مدرک تحصیلی اش غیر مرتبط است حمایت می کند؟
-چرا معاون منابع انسانی گزینه دیگر مدیرغرب را به خاطر نداشتن شرایط در مصاحبه شرکت ندادند ولی آقای شاطری که اصلی ترین شرط فراخوان مدیر را نداشت ،پذیرش نمودند.